Make your own free website on Tripod.com
花花宇宙
  主唱:陳慧琳
  作曲:雷頌德
  作詞:林夕
  編曲:雷頌德
  雙眼 在白紙之中看出璀燦
  令夢想開出更多花瓣 亦未算難
  OEO OEO OE OEOEOE
 *將平凡 成為迎風的帆
  將搖藍 成為藍天的藍
  細世界 會變花花世界
  OEO OEO OE OE
 ○更多更多渴求 會有更多報酬
  更高更高享受 為甚麼不追求
  每天有新星球 發揮你小宇宙
  趁火勢加風頭 有勇氣請追求
  魔法 令昨天今天各有風格
  令十等於一百的方法 就是誘惑
  OEO OEO OE OEOEOE
  Repeat *○*○○